Reklama
X

BAföG – najważniejsze informacje

Studenci zwykle nie mają wcale czasu lub mają go za mało by zarabiać na swoje utrzymanie. Dlatego stworzono BAföG czyli stypendium socjalne.

Za stypendium odpowiadają działy spraw studenckich przy uczelniach. Wnioskodawca musi być przyjęty na studia a sam wniosek musi złożyć do odpowiedniego dla niego urzędu (BAföG-Amt).  Urząd zwykle znajduje się w tym samym miejscu co uniwersytet czy szkoła wyższa.

Studenci podejmujący naukę na uniwersytetach, szkoła wyższych oraz akademiach mogą uzyskać maksymalnie 670 Euro miesięcznie. Podczas wypełniania wniosku należy podać informacje o rodzaju studiów, sytuacji mieszkaniowej, informacje o dodatkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, informacje o obowiązku utrzymania przez rodziców czy o miejscu odbywania studiów. Właśnie na podstawie tych informacji jest wyliczana wysokość świadczenia. Jeśli student posiada dziecko, nie starsze niż 10 lat, może dodatkowo ubiegać się o dodatek za opiekę nad nim.

Obok studentów pochodzących z Niemiec, o stypendium mogą ubiegać się także akademicy zza granicy. Warunki? Muszą zamieszkać w kraju z perspektywą pozostania w nim po zakończeniu nauki. Warto jednak wiedzieć, że wiek może mieć wpływ na decyzję o przyznaniu świadczenia. Górna granica to 30 lat oraz 35 lat dla magistrantów.

Otrzymywanie stypendium jest rozgraniczane także dla odbywanych praktyk. Rozróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne.

  • Obowiązkowe praktyki muszą odpowiadać założeniom programowym, regulaminowi studiów oraz być nieodłączną częścią zdobywanego wykształcenia. Praktyki odbyte przed studiami są dotowane tylko wtedy, gdy były wyznacznikiem podjęcia studiów. Podczas składania wniosku należy podać dla jakiego kierunku odbywane są praktyki, w jakim stopniu są one wynagradzane oraz jak długo będzie ono trwać. Wynagrodzenie na czas praktyk jest obliczane na podstawie wyżej wymienionych informacji. Jest ono później doliczane do stypendium. Dotowane są tylko praktyki odbywane przed i w trakcie studiów.
  • Dobrowolne praktyki mają często niewiele wspólnego z obranym przez studenta kierunkiem studiów. Stąd też nie można zasadniczo ubiegać się o dotowanie praktyk odbywanych przed i po studiach. Praktyki podejmowane w trakcie wakacji nie mają wpływu na świadczenie uczelniane. Podobnie jest z praktykami w niepełnym wymiarze godzin, odbywanymi w trakcie okresu zajęć dydaktycznych. Dopiero w przypadku podjęcia praktyk na pełnym etacie w trakcie semestru, wypłata stypendium zostaje wstrzymana aż do ich zakończenia.